Algemene Voorwaarden / Leveringen en Retours

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

 2. Hoewel ERASE COLOR er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt ERASE COLOR zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

 3. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van ERASE COLOR. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. ERASE COLOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan ERASE COLOR werden doorgegeven.

 4. ERASE COLOR stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar ERASE COLOR geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan ERASE COLOR niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

 5. Alle leveren geschieden af fabriek tenzij anders overeengekomen. De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant. Voor orders groter dan 50 euro is de levering franko (België) en 100 euro (Nederland)

 6. Eventuele gebreken bij aflevering hetzij tekort of beschadigingen dienen binnen de 2 weken na levering schriftelijk aan ERASE COLOR te worden bekendgemaakt. Bij niet tijdige reclamaties zal ERASE COLOR hiervoor niet aansprakelijk zijn. Bij gegronde klachten neemt ERASE COLOR de goederen terug en zal deze vervangen of crediteren.  

 7. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. ERASE COLOR is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

 8. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij anders bepaald. In het geval van annulatie vóór het verzenden van de goederen rekent ERASE COLOR een vergoeding aan van 10% van het verschuldigde bedrag. Bij annulering na deze datum is de integrale vergoeding verschuldigd. 

 9. De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling. Als de klant de bestelling zelf wenst af te halen is dit mogelijk en dient hierbij de betaling bij afhaling te voldoen.

 10. Alle prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.

 11. ERASE COLOR behoudt zich het recht de tarieven ten alle tijden te herzien. Tenzij een contractuele overeenkomst werd gesloten voor een bepaalde tijd..

 12. Indien u kiest voor een online domiciliëring of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner MOLLIE voor het ondertekenen van het mandaat of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van MOLLIE. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van MOLLIE.

 13. ERASE COLOR behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De naam 'ERASE COLOR' en het logo van ERASE COLOR zijn gepatenteerd. Een bestelling geeft de klant op geen enkele manier het recht de naam of het logo te gebruiken voor om het even welke doeleinden, tenzij dit op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk door ERASE COLOR werd toegestaan. Hetzelfde geldt voor de overige woord - en beeldmerken die door ERASE COLOR werden gedeponeerd.

 14. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel worden gebracht.

© 2023 Erase Color. alle rechten voorbehouden